កុំព្យូទ័រ Desktop មួយទឹក , Second Hand Computer Dell Optiplex 780

-Desktop Dell Optiplex 780 Medium case

-CPU Core 2Do 2.93

-HDD 160 GB

-RAM 4G

Price: 55$