លក់ដុំនឹងរាយនូវកុំព្យូទ័រមួយទឹកពីជប៉ុនស្អាតៗ តម្លៃធូរថ្លៃ
Second Hand Computer From Japanese
Products Brand

Newest Products

Intel Core i5 ជំនាន់ទី 7  550$

-Desktop HP Big Case -Processor Intel Core i5 ជំនាន់ទី…

Desktop Core 2Do 1Set 120$

-Desktop Dell Vostro 200 Medium case -CPU Core 2Do 2.93 -HDD…

Desktop Core 2Do 1Set

-Desktop HP Medium case -CPU Core 2Do 2.93 -HDD 160 GB -RAM…

Laptop Computer

Accer Mini B116M 175$

/
-Processor: Intel Celeron -CPU: (4CPU) 1.6 GHz -SSD: 120GB -No DVD -Graphic: HD Graphic -Screen: 11.6 inch -Battery Good -Warraty: 3 months

Dell Latitude E6420 i7 2nd Generation Second Hand 195$

/
-Dell Latitude E6420 i7 2nd Generation Second Hand 195$ -RAM…

Laptop Second hand Core i5 ជំនាន់ទី 2 (145$)

/
Laptop Dell Core i5 ជំនាន់ទី 2 -RAM 4GB -Hard…

Laptop មួយទឹក HP Core i5 180$

/
Laptop មួយទឹក Second hand Computer -HP Core i5,…

Laptop មួយទឹក Second Hand Computer, Dell Core i5

/
Laptop មួយទឹក Second Hand Computer -Dell Core…

GMOLO 650$

/
GMOLO 15.6 metal core I7 laptop 16GB/ 8GB RAM 256GB SSD + optional…

Desktop Computer

Computer Accessories

Keboard Dell 5$

/

Mouse Apoint 5$

/

USB Wifi 7$

/

Our Partners